Упутство за коришћење електронског регистра
ЕЛЕКТРОНСКИ РЕГИСТАР
административних поступака у надлежности града Краљевa
Административни поступак
Одлучивање о давању сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину ZZS.1.5
Већа организациона јединица Одељење за инспекцијске послове
Мања организациона јединица Одсек за заштиту животне средине и инспекција за заштиту животне средине
Делатност Заштита животне средине
Контакт подаци надлежног службеника Љиљана Јемуовић, шеф одсека
Тел:036/315-000
E-mail:leap@kraljevo.org
Сврха и процес решавања по захтеву Овим поступком се заинтересовани органи и организације и заинтересована јавност могу укључити у доношење одлуке о давању сагласности на предметну студију о провени утицаја на животну средину или одбити захтев за давање сагласности. Одлуком о давању сагласности утврђују се нарочито услови и мере за спречавање, смањење и отклањање негативних утицаја на животну средину. У овиру овог поступка, предметна студија о процени утицаја се објављује и даје на јавни увид. За исту се организује презентација и јавна расправа, на којој имају право учешћа сви заинтересовани органи, организације и јавност. Техничка комисија састављена за давање оцене о студији о процени утицаја на животну средину узима у обзир дата мишљења од органа, организација и јавности датих у току јавног увида и на јавној расправи. Сумирајући сва мишљења и разматрајући предметну студију о процени утицаја на животну средину, техничка комисија даје предлог о давању сагласности или одбијању захтева за давање сагласности.
Правни основ административног поступка Закон o процени утицаја на животну средину, Уредба о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину , Правилник о садржини студије о процени утицаја на животну средину, Правилник о раду техничке комисије за оцену студије о процени утицаја на животну средину , Одлука о градској управи
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Републичка административна такса Буџет Републике Србије До 100 м2: 33.390,00; од 100-1.000 м2: 65.120,00; преко 1000 м2- 106.870,00 840-742221843-57 97 45-050
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Студија о процени утицаја затеченог стања објекта на животну средину 3 примерка Лиценцирани пројектант Oригинaл
Решење о пoтреби израде студије затеченог стања Одсек за заштиту животне средине Кoпијa Прибавља се по службеној дужности
Доказ о уплати републичке административне таксее Банка Кoпијa
Рок за решавање потпуног предмета 55 дана (укључујући и јавни увид) дана
Напомена Рок за преглед предмета и обавештавање подносиоца захтева о евентуалним недостацима је 3 дана, од дана пријема захтева. По правилу, дозвољава се само једна допуна предмета. Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року, предмет се одбацује. Захтев се подноси у Услужном центру, Трг Јована Сарића 1, Краљево, у времену од 7.00 до 15.00 часова. Потписом овог обрасца, странка потврђује да је сагласна да се потребна документација од других одељења градске управе, као и од других институција, организација и јавних предузећа прибавља по службеној дужности, уколико је то наглашено у обрасцу захтева.

Овде можете преузети образац Одштампајте