Упутство за коришћење електронског регистра
ЕЛЕКТРОНСКИ РЕГИСТАР
административних поступака у надлежности града Краљевa
Административни поступак
Одлучивање о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину ZZS.1.3
Већа организациона јединица Одељење за инспекцијске послове
Мања организациона јединица Одсек за заштиту животне средине и инспекција за заштиту животне средине
Делатност Заштита животне средине
Контакт подаци надлежног службеника Љиљана Јемуовић, шеф одсека
Тел:036/315-000
E-mail:leap@kraljevo.org
Сврха и процес решавања по захтеву Носилац пројекта подноси захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину надлежном органу најкасније у року од годину дана од дана пријема коначне одлуке којом је одређен обим и садржај студије. По пријему захтева за сагласност, надлежни орган спроводи законом прописан поступак, укључујући објављивање студије и давање на јавни увид (презентација и јавна расправа, на којој имају право учешћа сви заинтересовани органи, организације и јавност). Техничка комисија састављена за давање оцене о студији разматра мишљења дата током јавне расправе и надлежном органу предлаже давање сагласности, односно одбијање сагласности. Надлежни орган доноси одлуку о давању или одбијању сагласности на студију. Одлука, која је коначна у управном поступку, доставља се носиоцу пројекта.
Правни основ административног поступка Закон o процени утицаја на животну средину, Уредба о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину , Правилник о садржини студије о процени утицаја на животну средину, Правилник о раду техничке комисије за оцену студије о процени утицаја на животну средину , Одлука о градској управи
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Републичка административна такса Буџет Републике Србије До 100 м2-38.680,00; 100-1.000 м2-75.400,00; преко 1000 м2- 123.750,00 840-742221843-57 97 45-050
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Студија о процени утицаја објекта на животну средину 3 примерка Пројектант са лиценцом Oригинaл
Решење о потреби израде студије/обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину Одсек за заштиту животне средине Кoпијa Прибавља се по службеној дужности
Доказ о уплати републичке административне таксе Пошта/банка Кoпијa
Рок за решавање потпуног предмета укључујући јавни увид - 55 дана
Напомена Рок за преглед предмета и обавештавање подносиоца захтева о евентуалним недостацима је 3 дана, од дана пријема захтева. По правилу, дозвољава се само једна допуна предмета. Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року, предмет се одбацује. Захтев се подноси у Услужном центру, Трг Јована Сарића 1, Краљево, у времену од 7.00 до 15.00 часова. Потписом овог обрасца, странка потврђује да је сагласна да се потребна документација од других одељења градске управе, као и од других институција, организација и јавних предузећа прибавља по службеној дужности, уколико је то наглашено у обрасцу захтева.

Овде можете преузети образац Одштампајте