Упутство за коришћење електронског регистра
ЕЛЕКТРОНСКИ РЕГИСТАР
административних поступака у надлежности града Краљевa
Административни поступак
Одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину и о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину ZZS.1.1
Већа организациона јединица Одељење за инспекцијске послове
Мања организациона јединица Одсек за заштиту животне средине и инспекција за заштиту животне средине
Делатност Заштита животне средине
Контакт подаци надлежног службеника Љиљана Јемуовић, шеф одсека
Тел:036/315-000
E-mail:leap@kraljevo.org
Сврха и процес решавања по захтеву Овим поступком се постиже спречавање, смањење или отклањање негативних утицаја на животну средину. У оквиру поступка за процену утицаја постоје три фазе, при чему се у овој фази одлучује да ли је потребна процена утицаја представљеног пројекта на животну средину. Уколико се одлучи да није потребна процена утицаја, прописују се мере заштите животне средине. У супротном, у наставку поступка одређује се обим и садржај студије о процени утицаја пројекта на животну средину. Документ који се добија је решење о обиму и садржају студије о процени утицаја пројекта на животну средину.
Правни основ административног поступка Закон o процени утицаја на животну средину, Закон о општем управном поступку, Уредба о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину , Правилник о садржини студије о процени утицаја на животну средину, Правилник о раду техничке комисије за оцену студије о процени утицаја на животну средину , Одлука о градској управи
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Републичка административна такса Буџет Републике Србије 1920,00 840-742221843-57 97 45-050
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Прилог 1-опис локације, опис чинилаца животне средине који могу бити изложени утицају, опис карактеристика пројекта Подносилац захтева Oригинaл
Прилог 2 - опис чинилаца животне средине који могу бити изложени утицају; опис могућих значајних штетних утицаја пројекта на животну средину Подносилац захтева Oригинaл
Информација о локацији/извод из урбанистичког плана/потврђени урбанистички пројекат/локацијска дозвола Одељење за урбанизам Кoпијa Прибавља се по службеној дужности
Графички приказ микро и макро локације Подносилац захтева Oригинaл
Копија плана катастарске парцеле Републички геодетски завод - Служба за катастар непокретности Кoпијa
Услови других надлежних органа и организација ЈП, ЈКП, Србија шуме, Завод за заштиту споменика Кoпијa
Доказ о уплати републичке административне таксе Пошта/банка Кoпијa
Рок за решавање потпуног предмета 30 дана
Напомена Рок за преглед предмета и обавештавање подносиоца захтева о евентуалним недостацима је 3 дана, од дана пријема захтева. По правилу, дозвољава се само једна допуна предмета. Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року, предмет се одбацује. Захтев се подноси у Услужном центру, Трг Јована Сарића 1, Краљево, у времену од 7.00 до 15.00 часова. Потписом овог обрасца, странка потврђује да је сагласна да се потребна документација од других одељења градске управе, као и од других институција, организација и јавних предузећа прибавља по службеној дужности, уколико је то наглашено у обрасцу захтева.

Овде можете преузети образац Одштампајте